Arbetsmiljö, inkludering & jämställdhet

På Xamera arbetar vi med arbetsmiljö- och hälsofrågor som en naturlig del i den övriga verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att minimera risker i arbetet och satsar på aktiviteter i syfte att öka hälsa och effektivitet hos medarbetarna. Arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten, all utrustning och alla lokaler, dessutom beaktar vi arbetets fysiska, sociala och psykiska aspekter för alla arbetstagare.

Ingen på Xamera ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller i övrigt en kränkande särbehandling, vilket inte accepteras på vår arbetsplats. Diskrimineringslagen baseras på idén om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter och rättigheter. Inom arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö förtydligas också arbetet att motverka kränkande särbehandling. Riktlinjerna gäller för alla i organisationen, oavsett ställning.


Övergripande mål

  • Övergripande målet för Xamera är att skapa och behålla en god arbetsmiljö i verksamheten.
  • Arbetsmiljön ska vara både säker och utvecklande för den enskilda medarbetaren.
  • Varje medarbetare ska trivas i sitt arbete.
  • Ingen ska känna sig kränkt eller trakasserad.

Xameras förebyggande åtgärder i praktiken

  • Xamera har nolltolerans för trakasserier och kränkande särbehandling.  Om så ändå är fallet ska åtgärder säkerställa att det upphör omgående.
  • Samtliga chefer och arbetsledare informeras och utbildas i denna ofta känsliga och svåra personalproblematiken, för att sedan sprida budskapet vidare i organisationen.
  • Alla avdelningar har regelbundna informationsmöten där arbetsmiljö finns som en stående punkt på agendan.
  • Alla nyanställda arbetstagare genomgår ett i förväg fastställt och relevant introduktionsprogram.
  • Xamera främjar hälsa och fysisk aktivitet och erbjuder därför både friskvårdsbidrag, sportevent och uppmanar till att tillsammans skapa möjlighet till rörelse och motion.
  • Regelbunden översyn gällande regler, skriftliga instruktioner och interna krav finns tillgängliga på varje avdelning/arbetsställe.